Cohnfeld, Adalbert: ... Rede, geredt zu seine Frau Hannche / Waih geschriegen! Die Welt is meschugge! Hab ich Der obber nit vun Amfang an gesogt, Hannche-Leben, daß mer werren hoben a schwarz Johr? ..., 00.10.1848[wahrscheinlich Anfang Oktober 1848]
Content