Disteln / Mordechai Bondi. In: Sulamith
 

Sulamith1817-1820Heft 1 Disteln