Ein Sanatorium auf dem Carmel / E. Simonson. In: Palästina
 

Palästina1902Heft 1 (Januar 1902)Ein Sanatorium auf dem Carmel