Ost und West / Prof. Dr. Zabludowski [Illustration] : (Porträt), 1907
 

Ost und West1907Heft 1 (Januar 1907)Prof. Dr. Zabludowski [Illustration]