Anmerkungen : va-ethanan ekev re'eh shoftim ki-tetse ki-tavo / Nathan Birnbaum. In: Menorah
 

Menorah1924Heft 8-9 (August 1924)Anmerkungen