/ Simon Dubnow. . In: Menorah. Jg. (1927-01) H. 1
 

Menorah1927Heft 1 (Januar 1927)Aus meinem Tagebuch