Menorah / Jair Chajjim Bacharach [Illustration] : Aus: Mar Kaschischa / Jair Chajjim Bacharach, 1927
 

Menorah1927Heft 4 (April 1927)Jair Chajjim Bacharach [Illustration]