Menorah / Ketoreth-ha-Mizbeach [Illustration] : Gedruckt von Uri ha Levi, 1660, 1927
 

Menorah1927Heft 5 (Mai 1927)Ketoreth-ha-Mizbeach [Illustration]