Menorah / Krakauer Druck aus dem Jahre 1569 [Illustration] : Moses Isserls: Thorath ha-chatath, 1927
 

Menorah1927Heft 6-7 (Juni 1927)Krakauer Druck aus dem Jahre 1569 [Illustration]