Menorah / Jakob Bar Menachem [Illustration] : gest. 1084, 1927
 

Menorah1927Heft 12 (Dezember 1927)Jakob Bar Menachem [Illustration]