. . In: Jeschurun. Jg. (1883-10-10) H. 41
 

Jeschurun1883Heft 41 (10.10.1883)Des Suckothfestes Angebinde