. . In: Jeschurun. Jg. (1883-10-15) H. 42
 

Jeschurun1883Heft 42 (15.10.1883)Des Suckothfestes Angebinde