/ Jedidjah. . In: Jeschurun. Jg. (1884-07-31) H. 31
 

Jeschurun1884Heft 31 (31.7.1884)Aus schwerer Zeit