. . In: Jeschurun. Jg. (1886-11-04) H. 44
 

Jeschurun1886Heft 44 (4.11.1886)Der internationale Antisemiten-Kongreß zu Bukarest