Bikkūrē hā-'ittīm /
 

Bikkūrē hā-'ittīm1820 - תקפ״א