Bikkūrē hā-'ittīm /
 

Bikkūrē hā-'ittīm1830 - תקצ״א