Heinrich Graetz / Sch. Gorelik. Berlin : Gurlitt 1920
Inhalt