Ben-Yehudah, Eliʿezer: Milon ha-lashon ha-ʿivrit ha-yeshanah ṿe-ha-ḥadashah / , [ca.1912]
Content