Ben-Yehudah, Eliʿezer: Milon ha-lashon ha-ʿivrit ha-yeshanah ṿe-ha-ḥadashah / , [ca. 1916]
Content