Liḳute shoshanim : ṿe-hu reshimat ha-sefarim / asher asaf ṿe-ḳavats ... Matatyahu Shtrashun ... Berlin : Tsevi Hirsh Iṭsḳoṿsḳi, 1889
Inhalt