Reshimah mi-sefarim rabim, ḥashuvim, yeḳarim u-meʾod nikhbadim : miḳra, mishnah, talmud bavli ... mi-ʿizvon ... Meʾir Lipmans ... [Amsterdam], 1825
Inhalt