Polak, Gabriel: Ḥesheḳ Shelomoh : hu reshimat bet otsar ha-sefarim asher heniaḥ aḥarav Shelomoh Zalman ... Rubens. Amsterdam : Levisson 1857
Inhalt