Reshimat ha-sefarim asher heniaḥ aḥarav ... Ṿolf Haidenhaim : shemotam u-shemot meḥabrehem ʿinyanehem shenat u-mekom defusim. Rödelheim : Lehrberger, 1833
Inhalt