Rosh Ha-Shanah and Yom Kippur. Philadelphia : The Jewish Publ. Soc. of America 1920
Inhalt