Gedichter, Perobeln unn Schnoukes / vun Itzig Feitel Stern. Leipzig : Goedsche