Evrejskie pogromy : 1918 - 1921. Moskva 1926
Inhalt