Om Judarnas företräde, välde och lycke : samtal. Stockholm : Cederbrogh 1815
Inhalt