Ḥanokh la-naʿar! : follshṭändige hebraeʾishe und yuedish-dayṭshe lezefibel / fon aynem praḳṭishen shulmanne. Brilon : Friedländer, 1860
Inhalt