Inc. hebr. 32 - Maḥzor mi-kol ha-shanahמחזור מכל השנה. [Fano ? : Gershom ben Mosheh Śontsʹino], [nach 1500]
Inhalt