Inc. hebr. 33 - Mishnahמשנה : Mishnayot : משניות. Neapel : Yehoshuaʿ Shelomoh Śontsʹino, [8. V. 1492]
Inhalt