Nachmanides, Moses / משה בן נחמן: Inc. hebr. 43 - Ḥidushim be-perushe ha-Torahחדושים בפרושי התורה. [Rom ?] : ʿOvadyah, Menasheh und Binyamin de Roma, [um 1469/72]
Inhalt