Maḥzôr : ʿim lešôn aškenaz we-hadārat qôdeš ke-minhag aškenaz û-šʿar qehillôt qedôšôt û-mevûʿār bi-vē'ûr maspîq ; pērûš lešôn haq-qôdeš dāvār dāvûr ʿal ōfnāw be-mē'at [...] : . Le-yôm rîšôn šel Rôš haš-šānā. Ofenbach. Ofenbach : Zebi Hirsch {[u.a.], 5578 [1817/18]
Inhalt