Ḥamisha ḥumshe Torah bi-leshon Ashkenaz, banos tsyon Tseʾenah u-reʾenah...המשה חומשי תורה בלשון אשכנז צאנה וראנה בנות ציון. Zulṣbak : Zalman Ben-Aharon, 5492 [1731/32]
Inhalt