Sefer mivḥar ha-penimim / [Shelomoh ibn Gevirol]. Homburg far der He : [Aharon bar Tsevi Hirsh mi-Desa], 5499 [1738/39]
Inhalt