Ôr le-ʿēt ʿerev : le-hā'îr ʿênê Yiśrā'ēl we-yir'û bi-neḥāmôt Ṣiyyôn ... li-šemôr et kōl miṣwôtāw ... ; dos lichṭ kign abnd tzaiṭ ... / baʿal ham-meḥabbēr ... Yôḥānān Qimḥî. [Halle], 5488 [1727/28]
Inhalt