Seliḥot shel kol ha-shanahסליחות של כל השנה : bi-leshon Ashkenaz ke-seder u-minhag k.k. Franḳfurṭ ... : בלשון אשכנז כסדר ומנהג ק״ק פרנקפורט ... / asher ḥiber ṿe-tiḳen ... Elyaḳim ben ... Yaʿaḳov ... Amśṭerdam : Mosheh Ḳosman, 5448 [1687/88]
Inhalt