Tseʾenah u-reʾenahצאינה וראינה : ṿe-hu ḥamishah ḥumshe Torah ṿe-haftarot le-khol ha-shanah ṿe-ḥamesh megilot ṿe-ha-targumi' bi-l. A. [bi-leshon Ashkenaz] : והוא חמשה חומשי תורה והפטרת לכל השנה וחמש מגילות והתרגומי' בל"א / [Yaʿaḳov ben Yitsḥaḳ Askhenazi]. [Mets] : [Mosheh May'] ; [Druckerei] : Joseph Antoine, 5528 [1767/68]
Inhalt