Sēder harê ʿôlām : bšraibung fun ali di in dr welṭ brihmṭi berig und di ṭugend woś ein jedr berg an zich hoṭ ... Frankfurṭ an der Oder : Grilo, 5552 [1791/92]
Content