Sēfer lēv ṭôv : ir ali mann un froien ... komṭ ali dz herlech buch an tzu šoien ; ich gloib ez werṭ nimnṭ groien ... / [Isaak Ben-Eljakim aus Posen]. Firda : Hirš Ben-Ḥajim, 5500 [1739/40]
Inhalt