Sefer Ḥovot ha-levavotספר חובות הלבבות / me-ha-Rav ... Baḥye ... bar Yosef ... Ḥibro be-lashon ʿAravit ṿe-heʿetiḳo li-leshonenu ha-ʿIvrit ... R. Yehudah N. Tibon ... hugah me-ḥadash ʿim tos. merub. ke-ʿiḳ. bi-leshon Ashkenaz ... / מהרב ... בחיי ... בר יוסף ... Amśṭerdam : Shelomoh ben Yosef Props ; אמשטרדם : שלמה בן יוסף פרופס, 5476 [1715/16]
Inhalt