Ein šin maiśebuch : komṭ her libn mann un froien un ṭuṭ doś šin maiśe buch an šoien ; mit 300 un eṭlichi maiśes bai agndr gbrachṭ ... ir libi laiṭ di do zain lib hober fun [...]. Frankfurt an der Oder : Gottschalk, 5469 [1708/09]
Inhalt