Sēder teḥinnôt û-vaqqāšôt : di hipši oiz erlezini un zohl erklehrṭi zain dz noch nimahln dr glaichn gwezn zain werdn ; oich fil naiei teḥinos do tzu gšṭelṭ ... Zultzbach : Zeckel Ben-Aharon, 5558 [1797/98]
Inhalt