Ḥevrā Qaddîšā Megaddelê Yetômîm <Fürth>: Taqqānôt mē-ha-ḥevrā qaddîšā Megaddelê Yetômîm nityassēd be-s"d be-q"q Fyûrdā. Fyûrdâ : Iṣiq B. Lîb 5528 [1767/68]
Inhalt