Taqqānôt mē-ha-ḥevrā qaddîšā de-Megaddelê Yetômîm nityassēd be-s"d pô q"q Fyûrdā : šenat 523 ; we-ʿattā nitḥaddešû we-nittôsefû ʿôd taqqānôt ḥadāšôt ... Fyûrdâ : Ṣirendorf, 5578 [1817/18]
Inhalt