Di Poale Tzijon oif'n tzwelfṭen tzionisṭišen kongres : (1 - 14 sepṭember 1921 in Karlsbad) ; der tzunoifšṭel fun der praktzie. Win : Ferband-Bjuro fun'm Alwelṭlichen Judišen Sotzialisṭišen Arbeiṭer-Ferband Poale Tzijon, 1921
Inhalt