Tifʾeret Yiśraʾel : hu toledot ha-mishpaḥah ha-yekarah Rothshild, asher hayeta le-nesamim ... / me-et Avraham Menaḥem Mendel Mohr mi-Levov. Lemberg : Balaban, 1843
Inhalt