Sotsyale reform oder revolutsyeסאציאלע רעפארם אדער רעוואלוציע : oysgeṿehlṭe shrifṭen fun Roza Luksemburg ; miṭ biografishe skitses ... / red. fun Y. B. Salutsḳi. Nuyorḳ : Farlag Naye Ṿelṭ, 1921
Inhalt