Ha-Bima, Moskovskij teatr.הבימה. Riga : Hasafa, [o.J.]
Inhalt