Alef bet / P. Shragorodsḳa. Tel-Aviv : Hotsaʾat "Devir", 1928
Inhalt