Kitve Ḥ. N. Byaliḳ u-mivḥar targumavכתבי ביאליק ומבחר תרגומיו : . Targum Ṿilhelm Ṭelתרגום וילהלם טל / Byalik, Ḥ. N.. Berlin / le-Fridrikh Shiler. Berlin : Hots. Ḥoveve ha-Shirah ha-ʿIvrit, 1923
Inhalt