Kitve Ḥ. N. Byaliḳ u-mivḥar targumav / Targum Ṿilhelm Ṭelתרגום וילהלם טל / le-Fridrikh Shiler, 1923
Content